BÖLÜM BAŞKANIMIZ

Biyosidal Ürünler, bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik içerikli formülasyonlar olup herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde veya preparatlardır.

Biyosidal Ürünler; 31.12.2009 Tarih ve 27449 Sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Biyosidal Ürünler Yönetmeliği” ile bu yönetmeliğin 21.12.2011 Tarihli 28149 Sayılı ve daha sonra 12 Mart 2014 Tarihli 28939 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Dairesinin tarafından izinlendirilir.

Biyosidal ürünler,
1) Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler;
2) Koruyucular;
3) Haşere Kontrolü için kullanılan biyosidal ürünler ve
4) Diğer Biyosidal Ürünler olarak dört ana ürün grubu içerisinde 23 ayrı ürün tipine ayrılır.

Üretilen veya ithal edilen Biyosidal ürünlerin ruhsatlanması için gerekli iş ve işlemler Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre yapılır. Söz konusu yönetmeliğe göre bir ürüne ithalat veya üretim izni verilebilmesi için, üründe kullanılan aktif maddenin Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereği Kurumun web sayfasında yayımlanan Liste A, Liste 1 ve Liste 1A'da ilgili ürün tipinde tanımlı olması gerekmektedir. Ruhsatlanması gereken Biyosidal ürünlerin analizleri Türkiye nin farklı bölgelerine dağılmış, çoğunluğu Üniversitelerde olmak üzere Halk Sağlığı ve Tübitak bünyesinde kurulmuş ve T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yetkilendirilmiş 17 farklı laboratuvar grubu tarafından yapılmaktadır.

Bu laboratuvarlar, Biyosidal yönetmeliğinin 22.06.2015 tarihli ve 5102 sayılı “Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Usûl ve Esasları” nda yapılan değişikliklere göre hizmet vermektedir.

2009 yılında Yeditepe Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Biyosidal Referans laboratuvarları kurulmuş ve T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yetkilendirilerek Biyosidal ürünlerin Kimyasal, Fiziksel ve Mikrobiyolojik Analizleri, Potens Testleri, Toksikoloji ve İrritasyon (Tahriş) Testleri, Stabilite Testleri, Genotoksisite, Sitotoksisite, Biyolojik Etkinlik Denemeleri, Virüs etkinlik testleri ile ilgili hizmet vermektedir.

Laboratuvarlarımızda hizmet veren akademik ve uzman personelimiz, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek laboratuvar alt yapımızın sürekli yenilenmesini, insan kaynaklarımızın güncel ihtiyaçlara göre eğitimin ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini hedeflemektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ulusal ve Uluslararası firma, kurum ve kuruluşlara biyosidal ürünlerin AR-GE ve Analiz hizmetleri konusunda Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü tarafından kaliteli ve güvenilir hizmet verilmeye devam edilecektir.

Prof. Dr. Fikrettin Şahin