LABORATUVARLARIMIZ -> AR-GE LABORATUVARLARI
BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ LABORATUVARI

Real-Time PCR, PCR, ELISA Okuyucu/Spektrofotometre, Elektroporasyon sistemi gibi ileri cihaz teknolojilerinin kullanıldığı laboratuvarımızda metot geliştirmeye yönelik hızlı ve güvenilir analiz hizmeti sunmaktayız.

 • Transgenik Bitkilerin Tanımlanması
 • Bitkilerde Elektroporasyon Yöntemi ile Gen Aktarımı
 • Bitkilerde Agrobacterium tumafaciens Vektör Yöntemi ile Gen Aktarımı
 • Bitkilerde Biyolistik Yöntem ile Gen Aktarımı
 • Bitkilerde Karyotip Analizi
 • Bitkinin tüm vejetatif (kök, gövde yaprak) ve generatif (çiçek, tohum, meyve) organlarında patojen olan bakteri, fungus, maya etkenlerinin tanımlanması
 • Bitkinin tüm vejetatif (kök, gövde yaprak) ve generatif (çiçek, tohum, meyve) organlarında Real-Time PCR tekniği ile patojen virüslerin tanımlanması
 • RAPD tekniği ile bitki türlerindeki genetik polimorfizm analizleri
 • Bitkilerde abiyotik &biyotik strese markör genlerin gen ekspresyonu analizleri
 • Bitki, tohum ve gıda kaynaklı ürünlerde gluten analiz
 • Tarımda kullanılan pestisitlerin (fungusit, herbisit vd.) bitkilerdeki toksisitesinin belirlenmesi (fitotoksisite analizleri)

Aynı zamanda Sera Ortamında;      

 • Bitki Besleme Çalışmaları, 
 • Toprak, Gübre ve Tarım İlaç Uygulamaları, 
 • Hidroponik Sistem (Su Kültürü) Uygulamaları, 
 • Verimli / Verimsiz Toprak uygulamaları, 
 • Bitkiler Üzerinde Biyotik (patojen, böcek vs.) ve Abiyotik (tuz, kuraklık, ışık, sıcak/soğuk) Stres Çalışmaları,
 • Bitki Adaptasyon Uygulamaları, 
 • Bitkilerde Klorofil Tayini 

 


BİYOPROSES OPTİMİZASYON VE SÜREÇ GELİŞTİRME LABORATUVARI

Laboratuvarımızda çeşitli ölçekte (1, 3, 30 lt) kontrollü fermentasyon, süreç geliştirmesi, çeşitli örneklerde amilaz, lipaz, proteaz, asit/alkali fosfataz, üreaz gibi farklı enzim aktivitelerinin mg/L hassasiyetinde tayini, amino-asit, tüm şeker ve şeker polimerleri, organik asitler gibi kantitatif metabolitlerin kantitatif analizi, gaz kromatografi (GC) cihazı ile ile yağ asitlerin kantitatif tayin analizlerini gerçekleştirmekteyiz.


DENEY HAYVANLARI LABORATUVARI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan 2007 yılında kuruluş izni alan laboratuvarımızın fare, sıçan,tavşan,guinea pig ve hamster türlerinin hepsinde üretim, tedarik ve kullanım alanlarında çalışma izni bulunmaktadır. Laboratuvarımızın AR-Ge kapsamında gerçekleştirdiği analizler;

 • Akut Sistemik Toksisite
 • Subakut Sistemik Toksisite
 • Akut Oral Toksisite
 • Tekrarlanan Dozda Subakut Oral Toksisite Testi
 • İrritasyon ve Deri Altı Tahriş Deneyi
 • Sensitizasyon Testi
 • İmplantasyon Testi
 • Akut Dermal İrritasyon/Korozyon Testi
 • Akut Göz İrritasyon Testi
 • İn-vitro Epiderm Deri Korozyon Testi
 • İn-vitro Epiderm Deri İrritasyon Testi
 • Akut Göz İrritasyon Testi

FİZİKSEL TEST LABORATUVARI

Laboratuvarlarımızda bulunan fiziksel test cihazlarımızla metal, polimer, kompozit malzeme, tekstil ürünleri vb malzemelerin fiziksel dayanım özellikleri test edilmektedir.
Yırtılma, kopma mukavemeti testleri ve bükülme testleri 50N ve 10kN kapasiteli yük hücreleriyle Instron marka test cihazında yapılmaktadır.
Soyulma testleri, yapışkanlık dayanımı testleri ve malzemelerin sürtünme özellikleri de hassas olarak tayin edilmektedir.
Shor sertlik testleri yapılmaktadır


KİMSAYAL ANALİZ LABORATUVARI

Laboratuvarımızda bulunan ileri teknoloji donanımında cihazlar ile biyositlerin kullanıldığı veya kullanılmadığı çeşitli kozmetik ve endüstriyel temizlik malzemeleri, dezanfektanlarlar, sanayi ve ev tipi boyalar, bazı haşere ve hayvanlarda kullanılan kovucu ya da öldürücü ev veya endüstriyel kullanımlı malzemeler, bazı alkoller ve uçucu organik bileşikler, uçucu yağlar içeren bitkisel ekstraktlar ile ilaç aktifli örneklerde kimyasal içerik ve miktar tayini analizileri gibi talep ve ihtiyaçlarınıza yönelik hızlı ve güvenilir analiz hizmetleri sunmaktayız.
Cihazlarımızda gerçekleştirdiğimiz analizler; HPLC ve UPLC, LC/MSMS (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi ve Sıvı Kromatografisi/Kütle Spektroskopisi) Cihazı; Uçucu olmayan biyosit içeren ürünlerde aktif içerik, kozmetik ve endüstriyel ürünler, ilaç aktifi içeren preparatlar, dezanfektanlar ve haşere kovucu ve öldürücü ürünlerdeki organik madde analizleri ve miktar tayinleri

 • GC, GC/MSMS (Gaz Kromatografisi ve Gaz Kromatografisi/Kütle Spektroskopisi) Uçucu olan bitki ekstraktları, haşere kovucu ve öldürücü ürünlerdeki uçucu organik maddeler, bazı alkol analizleri ve miktar tayinleri
 • ICP, ICP-OES (İndüktif Eşleşmiş Plazma ve İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) Pek çok katı ve sıvı örnekte (su, atık su, toprak, maden, cevher, boya, alaşım, değerli metaller vb.) çok sayıda elementin düşük ve yüksek konsantrasyonda miktar tayini
 • FTIR (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi) ATR aparatı ile toz, sıvı, örneklerin organik ve inorganik nitel tayinleri, plastik, alkol, polimer gibi bazı maddelerin fonksiyonel gruplarının belirlenmesi ve karakterizasyonu

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

ISO, AATCC, ASTM, CLSI gibi ulusal ve uluslar arası metodların kullanıldığı laboratuvarımızda antibakteriyel ve antifungal aktivite analizleri, medikal cihazlarda kullanılan kimyasal dezenfektan ve antiseptiklerin antibakteriyel, fungisidal, yeastisidal ve mycobacterisidal aktivite analizlerine yönelik hızlı ve güvenilir analiz hizmeti sunmaktayız.

 • Kimyasal Dezenfektan ve Antiseptikler-Medikal Cihazlarda kullanılanların Taşıyıcı aracılığı ile Antibakteriyel Aktivitesi-FAZ 2 STEP 2 (EN 14561) / Fungisidal ve Yeastisidal Aktivitesi -FAZ 2 STEP 2 (EN 14562) / Mycobacterisidal Aktivitesi -FAZ 2 STEP 2 (EN 14563)
 • Tekstil ürünlerinin Antimikrobiyal Aktivitesi. (Shage Test- ASTM E 2149 & Agar Difüzyon- ISO 20645)
 • Tekstil materyallerinin antifungal aktivitesi (AATCC Method 30)
 • Tekstil materyallerinin antibakteriyel aktivitesi (AATCC Method 90 & Paralel Çizgi Yöntemi- AATCC Method 147 )
 • Plastik ve benzeri hidrofobik malzemelerin yüzeyde Antimikrobiyal Aktivitesi (ISO 22196-JIS Z:2801)
 • Plastik ve benzeri hidrofobik malzemelerin yüzeyde Antifungal Aktivitesi (EN 15457)
 • Soğutma Sistemlerinde kullanılan dezenfektanlar (ASTM E 645)
 • Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri
 • Sterilite Kontrolü
 • Aerobic ve Anaerobic plate count-Aerobic-Anaerobic Toplam Canlı Sayımı
 • Fungal Plate Count-Fungal Toplam Canlı Sayımı
 • Minimal Inhibitory Concentration (MIC)
 • Zone of Inhibition (Kirby Bauer)
 • Mikrobiyal Tanı Sistemi (MIS) ile prokaryotik veya ökaryotik hücrelerin Gaz Kromatografi (GC) cihazında yağ asidi izolasyonuna dayalı bakteriyel ve fungal tanı analizleri

MOLEKÜLER DİAGNOSTİK LABORATUVARI

Hücre görüntüleme , akış sitometrisi, Real-Time PCR, PCR, ELISA Okuyucu/Spektrofotometre, Elektroporasyon sistemi gibi ileri cihaz teknolojilerinin kullanıldığı laboratuvarımızda talep ve ihtiyaçlarınıza yönelik hızlı ve güvenilir analiz hizmeti sunmaktayız.

 • Flow Cytometer (Akış Sitometrisi) Cihazı ; ile hucre karakterizasyonu, Annexin-PI ile apoptoz-nekroz analizi, Cell Cycle (hücre döngüsü),
 • Elisa plate reader ile test edilen numunenin standart sıvı altında 200-1000 nm dalga boyu arasında absorbans tayini
 • Elektroporasyon cihazı ile gen aktarımı
 • Gen Ekspresyonu Analizleri
 • Gerçek Zamanlı Kantitatif PCR Analizleri

MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ LABORATUVARI

Laboratuarımızda bulunan Electrophoretic Mobility Shift Assay ( Elektroforetik Hareketlilik Kayma Deneyi ) yöntemi ile 10 µg nükleer protein izolatlarında NF-κB gibi çekirdeğe göç ederek aktive olan transkripsiyon faktörlerinin aktivite seviye tespit analizleri gerçekleştirilmektedir.


NANOBİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI

Altın ve gümüş gibi nanoparçacıkların sentezlenmesi ve karakterizasyonu analizlerinin yapıldığı nanobiyoteknoloji laboratuvarımızda Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), Dinamik Işık Saçılımı (DLS), UV-vis Spektrofotometre, Infrared Spektrometre ve Floresan Spektrofotometre gibi ileri teknoloji cihazların kullanılarak yapılacak olan çalışma ihtiyaçlarına yönelik analiz hizmetleri sunmaktayız.

 • SEM cihazı ile kuru ve katı (12 mm x 12 mm boyutunda) ile toz numunelerde (min. 10 mg) numune iletkenliğine bağlı olarak 30.00 KX’ e kadar büyütme seçeneği ile yüzey görüntüleme analizleri
 • AFM cihazı ile kuru ve katı numuneler de yüzey topografi görüntülemesi ile yüzey pürüzlülük analizleri
 • DLS cihazı ile sıvı numunelerde partikül büyüklüğü (0,3 nm-10 µm) ve yüzey yükü analizleri
 • UV-Vis Spektrofotometre ile 190-800 nm dalgaboyu aralığında absorpsiyon spektrumları analizleri
 • Floresan Spektrofotometre ile sıvı (3 mL) veya ince filmlerin floresan özellik analizleri

REJENERATİF BİYOLOJİ LABORATUVARI

Hematopoetik hücrelerin magnetik separasyonu, kalp dokusundan kardiyak dijesyon sistemi ile kardiyak hücrelerinin eldesi ve hematopoietik kök hücre analizi kapsamında hizmet vermekteyiz.

 • Hematopoietik Kök Hücre Analizinde akış sitometrisi ile murine hematopoetik kök hücrelerin miktar analizi, LSKCD34low, Lin-, Sca-1+, c-Kit+, CD34Low fare markerlerinin analizi, insan kan kök hücrelerinin analizi, CD34, CD133, CD90 karakterizasyonu gerçekleştirilmektedir.
 • Hematopoetik Hücrelerin Magnetik Separasyonu Analizinde BD IMagnet ile Anti-mouse CD3e, clone 145-2C11 Anti-mouse CD11, clone M1/70, Anti-mouse CD45R/B220, clone RA3-6B2, Anti-mouse Ly-6G and Ly-6C (Gr-1), clone RB6-8C5, Anti-mouse TER-119/Erythroid Cells, clone TER-119 kullanılarak murine lineage negatif popülasyonunun separasyon analizi gerçekleştirilmektedir.
 • Kalp dokusundan kardiyak dijesyon sistemi ile kardiyak hücre eldesi analizinde fare, rat ve tavşan kalbinden kardiyak hücrelerin izolasyonu gerçekleştirilmektedir. Hayvanların prosedür öncesinde anestesize edilip kardiyak dijesyon sistemine kalplerinin nakledilmesi gerekmektedir.

SPF (GÜNEŞ KORUMA FAKTÖRÜ) ÖLÇÜM LABORATUVARI

Güneş Koruma Faktörü (SPF – Sun Protection Factor) losyon, yağ, süt gibi güneş koruyucu amacıyla üretilen kozmetik ürünlerinin 290-400 nm dalgaboyu arasında cildi UV ışınlarına karşı kendi doğal koruyuculuğundan kaç kat daha fazla koruduğunu gösteren ölçü birimidir. Hızlı ve güvenilir ölçüm yapan "Optometrics SPF 290 AS" SPF Ölçüm cihazımız ile SPF Analiz Laboratuvarımızda ihtiyaçlarınıza yönelik analiz hizmeti sunmaktayız.


XRF LABORATUVARI

X Işını Florsans Spektrometresi (XRF) cihazı , elementel ve kimyasal bileşimleri belirlemede kullanılır.
Hızlı ve numuneye zarar vermeyen bir metodtur.
Periyodik tabloda Bor’dan Uranyuma kadar olan elementleri nicel ve nitel olarak olarak hızlı ve güvenilir biçimde tayin edebilir. Ppm seviyesinden % değerlerine kadar ölçüm yapabilir.
Katı örnekler doğrudan analiz edilebileceği gibi uygun parçacık boyutuna getirildikten sonra preslenerek veya eritiş yöntemiyle de hazırlanabilir.
Polimer örnekleri sıcak pres cihazı ile hazırlanır.
Sıvı örnek analizleri de yapılabilir.

XRF CİHAZI UYGULAMA ALANLARI
MADENCİLİK: Maden işletmelerinde cevher ve ürünlerin seri analizlerinde kullanılır.
JEOLOJİ : Jeolojik çalışmalarda ve maden aramalarında kullanılır.
MİNERALOJİ : Mineral incelemelerinde kullanılır.
POLİMER : Polimer malzemelerin içerik, iz element tayinlerinde kullanılır.
ARGE: Her türlü kompozit malzemenin bileşimini, iz elementlerini tayin eder. Ürün geliştirme ve mevcut ürünlerin bileşiminin homojenliğinin tayin edilmesinde kullanılır.


VİROLOJİ LABORATUVARI

Uluslararası standartların kullanıldığı laboratuvarımızda talebi edilen ürün üzerine bilimsel ve teknolojik altyapımızla insan ve hayvana patojen virüslerin antiviral aktivite analizlerine yönelik hızlı ve güvenilir hizmet sunmaktayız.  

 

 • Human herpes virus Tip 1 ve 2 (HSV-1 VE HSV-2)
 • Human adenovirus Tip 5
 • Human poliovirus Tip 1
 • Influenza B Virus
 • Influenza A Virus (H1N1 VE H3N2)
 • Humna rotavirus
 • Murine norovirus
 • Bovine parvovirus
 • Bovine entreovirus Tip 1

GÖRÜNTÜ ANALİZ LABORATUARI

Real-time hücre görüntüleme sistemi, Konfokal ve Floresan mikroskopları ile görüntü analizlerinin gerçekleştirildiği laboratuvarımızda Real-Time Hücre Görüntüleme Sistemi (canlı görüntüleme sistemi) ile hücre temelli çalışmalarda mikroskoba entegre inkübatörü ile kapağını açmadan görüntü kontrolü ve kaydetme işlemleri, 405nm, 488nm, 555nm, 639nm Lazer Taramalı Upright Konfokal mikroskop ile floresan boya ile işaretlenmiş veya işaretlenmemiş organellerin, hücre iskeleti elementlerinin ve makro moleküllerin, hücre içindeki konumlarının 3 boyutlu analizi, İnvert Floresan Mikroskop ile ise floresan boya ile işaretlenmiş organellerin hücre iskeleti elementlerinin hücre içindeki konumlarının analizi yapılmaktadır.

Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop Filtreleri

 • DAP
 • RED
 • DIC
 • GFP

Floresan Mikroskop Filtreleri

 • DAPI
 • TEXAS RED
 • GFP

PROTEOMİK LABORATUVARI

Proteinlerin dizisini, işlevlerini ve birbiriyle olan etkileşimlerinin incelendiği laboratuvarımızda insan, hayvan ve bitkiden alınan biyolojik materyaller ve mikroorganizmalar kullanılmaktadır. Laboratuvarımızda gerçekleştirilen analizler;

 • Protein İzolasyonu,
 • Protein Miktar Tayini
 • Protein Molekül Büyüklüğü ve Kalite Tayini
 • Tandem Kütle Spektrometrisi ile Protein Tanımlanması
 • Jel Harici Proteomik Örneklerini Ayrıştırma ve Saflaştırılması
 • Karşılaştırmalı Proteom Analizi
 • Nicel ve Nitel Proteom Analizleri
 • Karışık Biyolojik Örneklerden  Proteine Özgü Yazılım Sonrası Modifikasyonların Belirlenmesi
 • Keşfe-Dayalı ve Hedefe Yönelik Proteomik Çalışmalar