Gerçekleştirilen Analizler

BİYOSİDAL ÜRÜN ANALİZLERİ

 • Fiziksel Testler
 • Kimyasal Analizler
 • Mikrobiyolojik Etkinlik
 • Anti-viral Etkinlik
 • Kısa Süreli Stabilite
 • Uzun Süreli Stabilite
 • Açılmış Ürün Stabilitesi
 • İrritasyon

HİJYENİK ÜRÜN ANALİZLERİ

 • Fiziksel Testler
 • Mikrobiyolojik Etkinlik
 • İrritasyon

AR-GE ANALİZLERİ

 • 50N ve 10kN kapasiteli yük hücreleriyle Instron marka test cihazında yırtılma, kopma mukavemeti testleri ve bükülme testleri
 • Aerobic ve Anaerobic plate count-Aerobic-Anaerobic Toplam Canlı Sayımı
 • AFM cihazı ile kuru ve katı numuneler de yüzey topografi görüntülemesi ile yüzey pürüzlülük analizleri
 • Akut Dermal İrritasyon/Korozyon Testi
 • Akut Göz İrritasyon Testi
 • Akut Göz İrritasyon Testi
 • Akut Oral Toksisite
 • Akut Sistemik Toksisite
 • Amilaz, lipaz, proteaz, asit/alkali fosfataz, üreaz gibi farklı enzim aktivitelerinin mg/L hassasiyetinde tayini
 • Amino-asit, tüm şeker ve şeker polimerleri, organik asitler gibi kantitatif metabolitlerin kantitatif analizi ve gaz kromatografi (GC) cihazı ile ile yağ asitlerin kantitatif tayin analizleri
 • Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri
 • Bitki, tohum ve gıda kaynaklı ürünlerde gluten analiz
 • Bitkilerde abiyotik &biyotik strese markör genlerin gen ekspresyonu analizleri
 • Bitkilerde Agrobacterium tumafaciens Vektör Yöntemi ile Gen Aktarımı
 • Bitkilerde Elektroporasyon Yöntemi ile Gen Aktarımı
 • Bitkilerde Karyotip Analizi
 • Bitkinin tüm vejetatif (kök, gövde yaprak) ve generatif (çiçek, tohum, meyve) organlarında patojen olan bakteri, fungus, maya etkenlerinin tanımlanması
 • Bitkinin tüm vejetatif (kök, gövde yaprak) ve generatif (çiçek, tohum, meyve) organlarında Real-Time PCR tekniği ile patojen virüslerin tanımlanması
 • DLS cihazı ile sıvı numunelerde partikül büyüklüğü (0,3 nm-10 µm) ve yüzey yükü analizleri
 • Electrophoretic Mobility Shift Assay ( Elektroforetik Hareketlilik Kayma Deneyi ) yöntemi ile 10 µg nükleer protein izolatlarında NF-κB gibi çekirdeğe göç ederek aktive olan transkripsiyon faktörlerinin aktivite seviye tespit analizleri
 • Elektroporasyon cihazı ile gen aktarımı
 • Elisa plate reader ile test edilen numunenin absorbans tayini
 • Floresan Mikroskobu ile Görüntü Analizi
 • Floresan Spektrofotometre ile sıvı (3 mL) veya ince filmlerin floresan özellik analizleri
 • Flouresan Mikroskop ile Görüntüleme Analizi
 • Flow Cytometer (Akış Sitometrisi) Cihazı ile hücre karakterizasyonu, Annexin-PI ile apoptoz-nekroz analizi, Cell Cycle (hücre döngüsü),
 • FTIR cihazı ATR aparatı ile toz, sıvı, örneklerin organik ve inorganik nitel tayinleri, plastik, alkol, polimer gibi bazı maddelerin fonksiyonel gruplarının belirlenmesi ve karakterizasyonu
 • Fungal Plate Count-Fungal Toplam Canlı Sayımı
 • GC, GC/MSMS cihazı ile uçucu olan bitki ekstraktları, haşere kovucu ve öldürücü ürünlerdeki uçucu organik maddeler, bazı alkol analizleri ve miktar tayinleri
 • Gen Ekspresyonu Analizleri
 • Genotoksisite ( Comet Assay)
 • Gerçek Zamanlı Kantitatif PCR Analizleri
 • Hematopoetik hücrelerin magnetik separasyonu analizinde BD IMagnet ile Anti-mouse CD3e, clone 145-2C11 Anti-mouse CD11, clone M1/70, Anti-mouse CD45R/B220, clone RA3-6B2, Anti-mouse Ly-6G and Ly-6C (Gr-1), clone RB6-8C5, Anti-mouse TER-119/Erythroid Cells, clone TER-119 kullanılarak murine lineage negatif popülasyonunun separasyon analizi
 • Hematopoietik Kök Hücre Analizinde akış sitometrisi ile murine hematopoetik kök hücrelerin miktar analizi, LSKCD34low, Lin-, Sca-1+, c-Kit+, CD34Low fare markerlerinin analizi, insan kan kök hücrelerinin analizi, CD34, CD133, CD90 karakterizasyonu gerçekleştirilmektedir.
 • ICP, ICP-OES cihazı ile katı ve sıvı örnekte (su, atık su, toprak, maden, cevher, boya, alaşım, değerli metaller vb.) elementel miktar tayini
 • İmplantasyon Testi
 • İn-vitro Epiderm Deri İrritasyon Testi
 • İn-vitro Epiderm Deri Korozyon Testi
 • İrritasyon ve Deri Altı Tahriş Deneyi
 • Jel Harici Proteomik Örneklerini Ayrıştırma ve Saflaştırılması
 • Kalp dokusundan kardiyak dijesyon sistemi ile kardiyak hücre eldesi analizinde fare, rat ve tavşan kalbinden kardiyak hücrelerin izolasyonu
 • Karışık Biyolojik Örneklerden  Proteine Özgü Yazılım Sonrası Modifikasyonların Belirlenmesi
 • Karsinojenite ( Balb/c 3T3 Cell Transformation Assay )
 • Karşılaştırmalı Proteom Analizi
 • Kimyasal Dezenfektan ve Antiseptikler-Medikal Cihazlarda kullanılanların Taşıyıcı aracılığı ile antibakteriyel aktivite testi-FAZ 2 STEP 2 (EN 14561) / Fungisidal ve Yeastisidal Aktivitesi -FAZ 2 STEP 2 (EN 14562) / Mycobacterisidal Aktivitesi -FAZ 2 STEP 2 (EN 14563)
 • Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop ile 3D Görüntülerme Analizi
 • Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop ile Görüntü Analizi
 • Mikrobiyal Tanı Sistemi (MIS) ile prokaryotik veya ökaryotik hücrelerin Gaz Kromatografi (GC) cihazında yağ asidi izolasyonuna dayalı bakteriyel ve fungal tanı analizleri
 • Minimal Inhibitory Concentration testi (MIC)
 • Mutajenite (AMES) Testi
 • Nicel ve Nitel Proteom Analizleri
 • Plastik ve benzeri hidrofobik malzemelerin yüzeyde antifungal aktivite testi (EN 15457)
 • Plastik ve benzeri hidrofobik malzemelerin yüzeyde antimikrobiyal aktivite Testi (ISO 22196-JIS Z:2801)
 • Protein İzolasyonu
 • Protein Miktar Tayini
 • Protein Molekül Büyüklüğü ve Kalite Tayini
 • RAPD tekniği ile bitki türlerindeki genetik polimorfizm analizleri
 • Realtime hücre görüntüleme
 • SEM cihazı ile kuru ve katı (12 mm x 12 mm boyutunda) ile toz numunelerde (min. 10 mg) numune iletkenliğine bağlı olarak 30.00 KX’ e kadar büyütme seçeneği ile yüzey görüntüleme analizleri
 • Sensitizasyon Testi
 • Sitotoksisite
 • Soğutma Sistemlerinde kullanılan dezenfektanlar antibakteriyel aktivite testi(ASTM E 645)
 • SPF – Sun Protection Factor losyon, yağ, süt gibi güneş koruyucu amacıyla üretilen kozmetik ürünlerinin 290-400 nm dalgaboyu arasında cildi UV ışınlarına karşı kendi doğal koruyuculuğundan
 • Sterilite Kontrolü
 • Subakut Sistemik Toksisite
 • Tandem Kütle Spektrometrisi ile Protein Tanımlanması
 • Tarımda kullanılan pestisitlerin (fungusit, herbisit vd.) bitkilerdeki toksisitesinin belirlenmesi (fitotoksisite analizleri)
 • Tekrarlanan Dozda Subakut Oral Toksisite Testi
 • Tekstil materyallerinin antibakteriyel aktivitesi (AATCC Method 90 & Paralel Çizgi Yöntemi- AATCC Method 147 )Tekstil materyallerinin antifungal aktivite testi (AATCC Method 30)
 • Tekstil ürünlerinin antimikrobiyal aktivite testi (Shage Test- ASTM E 2149 & Agar Difüzyon- ISO 20645)
 • Transgenik Bitkilerin Tanımlanması
 • UV-Vis Spektrofotometre ile 190-800 nm dalgaboyu aralığında absorpsiyon spektrumları analizleri
 • X Işını Florsans Spektrometresi (XRF) cihazı ile elementel ve kimyasal bileşimleri belirleme
 • Zone of Inhibition testi (Kirby Bauer